வடக்கில் போதையினால் சீரழியும் மாணவர்கள் இதற்கு யார் காரணம்? காணோளி

வடக்கில் போதையினால் சீரழியும் மாணவர்கள் இதற்கு யார் காரணம்? உண்மையினை தெரிவிக்கும் காணோளி